×
 
پنجشنبه 13 بهمن 1401
کاربر میهمان ورود
 

نقشینه چاپ تبریز

 

واحد کنترل کیفیت بر اساس سیستم های راهبردی ذیل با هدف افزایش رضایت مشتریان از طریق افزایش کیفیت محصول فعالیت می نماید:

1) ایجاد سیستم کنترل فرایند و پایش قدم به قدم و پیوسته در سه عرصه:

الف ) مواد اولیه ورودی ب) فرآیند های تولید ج) محصول نهایی

واحد کنترل کیفیت مطابق نظام سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 با تدوین دستورالعمل ها، چک لیست و فرم های کنترلی و روش های اجرایی توسط کارشناسان فنی و با تجربه، مواد اولیه را در بدو ورود به شرکت و فرایندهای تولید را در تمامی ایستگاههای کاری تحت کنترل دارند، همچنین با توجه به نیاز و در راستای بهبود مستمر و با هدف بهبود عملکرد کارشناسان، نسبت به بازنگری روش ها و رویه ها اقدام و با بهره گیری از تجریبات گذشته، چک لیست های کنترل فرایند و طرح کیفیت کنترل مواد اولیه و فرایندها به صورت اساسی بازنگری و با الگوی جدید، تدوین گردیده است.

الف)آزمونها و کنترلهای انجام شده بر روی مواد اولیه ورودی بر اساس طرح کیفیت:

A) بازرسی و آزمون های فیلم خام :

 • بررسی خواص فیزیکی فیلم های خام اعم از شفافیت، حباب، سوراخ، چربی سطح فیلم، چروکی، زدگی، شل بودن
 • بررسی میزان چسبندگی مرکب به فیلم پایه
 • تست پوشش آلومینیمی فیلم های متالایز
 • تست پیچش در انواع فیلم های Twistable
 • اندازه گیری ضخامت فیلم
 • اندازه گیری میزان نیروی کششی سطح فیلم (کرونا)
 • اندازه گیری ضریب اصطکاک فیلم (C.O.F )
 • انداز ه گیری مقدار الکتریسیته ساکن سطح فیلم
 • اندازه گیری مقدار دانسیته و گرماژ فیلم
 • اندازه گیری مقدار Tensile و Elongation فیلم
 • اندازه گیری محدوده دوخت پذیری حرارتی

B) بازرسی و آزمون های مواد :

 • بررسی میزان چسبندگی مرکب، پرایمر، لاک، پرایمر و چسب کلدسیل به فیلم پایه
 • بررسی پوشش مرکب
 • آنالیز کمی و کیفی حلال های موجود در مرکب، پرایمر، لاک با دستگاه G.C
 • بررسی Leveling مرکب
 • تعیین و کنترل دانسیته و شید رنگی مرکبها از طریق اندازه گیری Lab مرکب با استفاده از دستگاهSpectroEye
 • اندازه گیری درصد ماده جامد مرکب ، پرایمر ، چسب کلدسیل و لاک
 • تعیین ویسکوزیته مرکب، پرایمر، چسب کلدسیل و لاک
 • بررسی دوخت پذیری چسب کلدسیل
 • اندازه گیری میزان دانه بندی مرکب
 • بررسی دوخت پذیری ترمولاک
 • کنترل و آنالیز حلال های ورودی از نظر خلوص
 • تست Curing چسب های لمینت
 • کنترل عملکرد ریلایزلاک
 • کنترل عملکرد پارافین
 • کنترل پارامترهای ظاهری و استحکام خمشی بوبین های ورودی

ب و ج) بازرسی و آزمون های کنترل فرایندها و محصول نیمه ساخته در ایستگاه های کاری و محصول نهایی بر اساس طرح کیفیت:

 • کنترل تطابق رنگی سفارشات چاپ شده با الگوی مورد تایید مشتریان از طریق اندازه گیری Lab∆ رول های چاپ شده بر اساس مدیریت رنگ و سیستم کالیبراسیون با دستگاه اسپکترفتومتر
 • تعیین و کنترل حلال باقیمانده در لفاف های چاپ شده و محصول نهایی با دستگاه GC
 • اندازه گیری بارساکن لفاف چاپ شده و نهایی
 • اندازه گیری گرماژ و قدرت چسبندگی چسب لمینه
 • اندازه گیری گرماژ و قدرت دوخت پذیری چسب کلدسیل در لفاف کلدسیل
 • کنترل و اندازه گیری قدرت دوخت پذیری حرارتی در لفاف هیت سیل
 • اندازه گیری ضریب اصطکاک محصول نهایی (C.O.F )
 • اندازه گیری ضخامت محصول نهایی
 • اندازه گیری گرماژ یک طرح (Unit Weight)

2) کنترل موارد نامنطبق :

کنترل فرایندهای تولید محصول و به تبع آن کنترل محصول نامنطبق و پیگیری علل و صدور اقدامات اصلاحی، به عنوان عامل بازدارنده ای در جهت کاهش موارد نامنطبق و در نتیجه افزایش انطباق محصول داشته است از طرف دیگر بسیاری از موارد نامنطبق، جزء ذات عملیات تولید محسوب شده و قابل حذف نیست لذا کنترل، تفکیک و جلوگیری از ارسال آن به مشتری توسط واحد کنترل کیفیت، بسیار تعیین کننده و اثرگذار می باشد، مقایسه روند رشد نشان میدهد انطباق محصول افزایش داشته است.

3) صدور اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه:

واحد کنترل کیفیت با پیگیری صدور به موقع اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در کلیه سطوح کنترلی فرایندها گام موثری در جهت تولید کیفیت محور داشته است.

4) صدور اخطار کیفی به تامین کنندگان

صدور اخطار کیفی به موقع و پیگیری آنها عامل بسیار مهمی در افزایش کیفیت مواد اولیه و در نتیجه آن کاهش عدم انطباق ناشی از مواد اولیه و افزایش انطباق داشته است.

5) بازدید حضوری از مشتریان و پیگیری موارد شکایت یا الزامات مورد نیاز مشتری از طریق واحد فروش

6) تشکیل جلسات مشترک با تولید و تحلیل و بررسی موارد نامنطبق به صورت هفتگی یا ماهانه در واحد کنترل کیفیت.

7) انتقال موارد شکایت مشتری به اپراتورهای فرایندهای مختلف تولید و آموزش و ارزیابی آنها.

8) ترویج فرهنگ خود کنترلی به صورت مداوم و پیوسته در بین تمامی اپراتورها و عوامل دخیل در تولید