×
 
دوشنبه 8 خرداد 1402
کاربر میهمان ورود
 

نقشینه چاپ تبریز

 

واحد کنترل کیفیت بر اساس سیستم های راهبردی ذیل با هدف افزایش رضایت مشتریان از طریق افزایش کیفیت محصول فعالیت می نماید:

1) ایجاد سیستم کنترل فرایند و پایش قدم به قدم و پیوسته در سه عرصه:

الف ) مواد اولیه ورودی ب) فرآیند های تولید ج) محصول نهایی

واحد کنترل کیفیت مطابق نظام سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 با تدوین دستورالعمل ها، چک لیست و فرم های کنترلی و روش های اجرایی توسط کارشناسان فنی و با تجربه، مواد اولیه را در بدو ورود به شرکت و فرایندهای تولید را در تمامی ایستگاههای کاری تحت کنترل دارند، همچنین با توجه به نیاز و در راستای بهبود مستمر و با هدف بهبود عملکرد کارشناسان، نسبت به بازنگری روش ها و رویه ها اقدام و با بهره گیری از تجریبات گذشته، چک لیست های کنترل فرایند و طرح کیفیت کنترل مواد اولیه و فرایندها به صورت اساسی بازنگری و با الگوی جدید، تدوین گردیده است.

الف)آزمونها و کنترلهای انجام شده بر روی مواد اولیه ورودی بر اساس طرح کیفیت:

A) بازرسی و آزمون های فیلم خام :

 • بررسی خواص فیزیکی فیلم های خام اعم از شفافیت، حباب، سوراخ، چربی سطح فیلم، چروکی، زدگی، شل بودن
 • بررسی میزان چسبندگی مرکب به فیلم پایه
 • تست پوشش آلومینیمی فیلم های متالایز
 • تست پیچش در انواع فیلم های Twistable
 • اندازه گیری ضخامت فیلم
 • اندازه گیری میزان نیروی کششی سطح فیلم (کرونا)
 • اندازه گیری ضریب اصطکاک فیلم (C.O.F )
 • انداز ه گیری مقدار الکتریسیته ساکن سطح فیلم
 • اندازه گیری مقدار دانسیته و گرماژ فیلم
 • اندازه گیری مقدار Tensile و Elongation فیلم
 • اندازه گیری محدوده دوخت پذیری حرارتی

B) بازرسی و آزمون های مواد :

 • بررسی میزان چسبندگی مرکب، پرایمر، لاک، پرایمر و چسب کلدسیل به فیلم پایه
 • بررسی پوشش مرکب
 • آنالیز کمی و کیفی حلال های موجود در مرکب، پرایمر، لاک با دستگاه G.C
 • بررسی Leveling مرکب
 • تعیین و کنترل دانسیته و شید رنگی مرکبها از طریق اندازه گیری Lab مرکب با استفاده از دستگاهSpectroEye
 • اندازه گیری درصد ماده جامد مرکب ، پرایمر ، چسب کلدسیل و لاک
 • تعیین ویسکوزیته مرکب، پرایمر، چسب کلدسیل و لاک
 • بررسی دوخت پذیری چسب کلدسیل
 • اندازه گیری میزان دانه بندی مرکب
 • بررسی دوخت پذیری ترمولاک
 • کنترل و آنالیز حلال های ورودی از نظر خلوص
 • تست Curing چسب های لمینت
 • کنترل عملکرد ریلایزلاک
 • کنترل عملکرد پارافین
 • کنترل پارامترهای ظاهری و استحکام خمشی بوبین های ورودی

ب و ج) بازرسی و آزمون های کنترل فرایندها و محصول نیمه ساخته در ایستگاه های کاری و محصول نهایی بر اساس طرح کیفیت:

 • کنترل تطابق رنگی سفارشات چاپ شده با الگوی مورد تایید مشتریان از طریق اندازه گیری Lab∆ رول های چاپ شده بر اساس مدیریت رنگ و سیستم کالیبراسیون با دستگاه اسپکترفتومتر
 • تعیین و کنترل حلال باقیمانده در لفاف های چاپ شده و محصول نهایی با دستگاه GC
 • اندازه گیری بارساکن لفاف چاپ شده و نهایی
 • اندازه گیری گرماژ و قدرت چسبندگی چسب لمینه
 • اندازه گیری گرماژ و قدرت دوخت پذیری چسب کلدسیل در لفاف کلدسیل
 • کنترل و اندازه گیری قدرت دوخت پذیری حرارتی در لفاف هیت سیل
 • اندازه گیری ضریب اصطکاک محصول نهایی (C.O.F )
 • اندازه گیری ضخامت محصول نهایی
 • اندازه گیری گرماژ یک طرح (Unit Weight)

2) کنترل موارد نامنطبق :

کنترل فرایندهای تولید محصول و به تبع آن کنترل محصول نامنطبق و پیگیری علل و صدور اقدامات اصلاحی، به عنوان عامل بازدارنده ای در جهت کاهش موارد نامنطبق و در نتیجه افزایش انطباق محصول داشته است از طرف دیگر بسیاری از موارد نامنطبق، جزء ذات عملیات تولید محسوب شده و قابل حذف نیست لذا کنترل، تفکیک و جلوگیری از ارسال آن به مشتری توسط واحد کنترل کیفیت، بسیار تعیین کننده و اثرگذار می باشد، مقایسه روند رشد نشان میدهد انطباق محصول افزایش داشته است.

3) صدور اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه:

واحد کنترل کیفیت با پیگیری صدور به موقع اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در کلیه سطوح کنترلی فرایندها گام موثری در جهت تولید کیفیت محور داشته است.

4) صدور اخطار کیفی به تامین کنندگان

صدور اخطار کیفی به موقع و پیگیری آنها عامل بسیار مهمی در افزایش کیفیت مواد اولیه و در نتیجه آن کاهش عدم انطباق ناشی از مواد اولیه و افزایش انطباق داشته است.

5) بازدید حضوری از مشتریان و پیگیری موارد شکایت یا الزامات مورد نیاز مشتری از طریق واحد فروش

6) تشکیل جلسات مشترک با تولید و تحلیل و بررسی موارد نامنطبق به صورت هفتگی یا ماهانه در واحد کنترل کیفیت.

7) انتقال موارد شکایت مشتری به اپراتورهای فرایندهای مختلف تولید و آموزش و ارزیابی آنها.

8) ترویج فرهنگ خود کنترلی به صورت مداوم و پیوسته در بین تمامی اپراتورها و عوامل دخیل در تولید